28/06/2009

Romanos 12:1

Ρωμ. 12.1 Παρακαλῶ (exorto-vos ) οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ (Deus ), παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ (Deus - ), τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν.
Ρωμ. 12.2 καὶ μὴ συσχηματίζεσθαι τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθαι τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς ὑμῶν, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ (Deus ), τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον.
Ρωμ. 12.3 Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾿ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεὸς (A Pessoa do Deus Verdadeiro) ἐμέρισε μέτρον πίστεως.

Lemos em Rm 12:1 “Rogo-vos (IMPLORO-VOS), pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis os vossos corpos...”.

O Apóstolo Paulo revelou aos cristãos em Roma o padrão divino para prestação de culto a Deus na Nova Aliança: Romanos 12:1-3.
O corpo físico do cristão deve substituir os animais sacrificiais do Velho Testamento em todos os sentidos. No Velho Testamento o sacrifício básico era a ovelha, o cordeiro. No Novo Testamento o próprio crente deve ser o sacrifício, em substituição à ovelha. No Velho Testamento o sacrifício era colocado morto sobre o altar. No Novo Testamento o crente precisa manifestar-se como SACRIFÍCIO VIVO sobre o altar. No Velho Testamento o sacrifício era queimado com o fogo aceso no altar. No Novo Testamento o crente precisa ser envolvido e queimado com o fogo da renúncia [cruz]. Há um batismo de fogo. Batizar é ser mergulhado [Mateus 3:11 – natureza carnal queimada].
A) O corpo do servo de Deus deve um sacrifício queimado. Consequentemente, santo.
B) Após revelar a santificação do corpo físico, a vida do crente e tudo quanto lhe é pertinente deve agradar unicamente a Deus [ISSO É UM GRANDE CULTO]. Culto RACIONAL é sinônimo de CULTO inteligente, culto da razão.
Rogar, do grego ευχομαι. Verbo transitivo direto.
1. Pedir com instância; suplicar, instar.
2. Fazer súplicas com lágrimas.

RAZÃO, do hebraico higaion, do latim ratione e do grego λόγος (tradução natural: razão, inteligência, a razão de uma coisa...)

Etimologias:
a) Faculdade que tem o ser humano de avaliar, julgar, ponderar idéias universais; raciocínio, juízo.
b) Faculdade que tem o homem de estabelecer relações lógicas, de conhecer, de compreender, de raciocinar; raciocínio, inteligência. Bom senso; juízo; prudência.
c) A lei moral; o direito natural; justiça, direito.
d) Filos. Sistema de princípios a priori cuja verdade não depende de experiência.
e) Filos. Faculdade de conhecer o real, por oposição ao que é aparente ou acidental.

Versículo 2 – recomendações aos racionais:

a) Não vos conformeis com este mundo [ISTO É, o sistema montado na terra pelo maior espírito das trevas para fazer oposição à vida de Deus na Igreja].
b) Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento [Uma das maiores riquezas da Nova Aliança é o novo posicionamento de vida que o pecador toma ao aceitar a Cristo como Senhor e Salvador único de sua vida. A renovação espiritual do entendimento humano é uma fonte de TRANSFORMAÇÃO].
O resultado imediato da celebração do culto INTELIGENTE. O adorador é conduzido aos domínios das riquezas da:
*boa = καλός (bondade com misericórdia afável)
*agradável = ευχάριστος (que causa prazer encantador)
*...e perfeita “vontade de Deus” à βούλησις (vontade) του (de) Θεού (Deus )

PERGUNTA-SE: Por que batalhões de crentes não conseguem ser abençoados nos cultos celebrados ao Senhor na Igreja local? CARÊNCIA DE INTELIGÊNCIA!!!??? SIM!!!!! É preciso inteligência para adorar, cantar, orar, glorificar, profetizar, pregar, ensinar, ofertar, estudar a Palavra......sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.

1) A vida terrena de Jesus ilustra especial prestação de culto a Deus. Lemos em Rm.15:3 “Cristo não se agradou a si mesmo”. Que exemplo!
2) Em Rm. 8:8 o Apóstolo Paulo declara: “na carne não podemos agradar a Deus”.
3) Lemos em Hb. 12:28 “Sirvamos a Deus de modo agradável”. Rm.12:1 “...em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional (O CULTO DA RAZÃO, DO CONSCIENTE).

corpos
em sacrifício vivo

A expressão “sacrifício vivo” possui uma única raiz de identificação dentro da Bíblia Sagrada: Holocausto, do hebraico shoah. Do gr ολοκαύτωμα.
Etimologia: “sacrifício inteiramente queimado no fogo”.

NOTA: O cristão precisa saber e conhecer o porquê de louvar a Deus; por que glorificar? O crente precisa saber quando é que sua oração é elemento de consagração ou intercessório ou solicitação solene. Por que adoramos a Deus cotidianamente no templo? Precisamos e devemos aprender a cultuar dentro dos domínios da razão. Retornemos ao capítulo 12.
Os versículos 1 a 21 do capítulo 12 , são aquilo que poderíamos chamar de “verdadeiras salas de adorações a Deus”. Subdividem-se em três partes:
1) Consagração.
2) Amor.
3) Serviço.
Somente os membros do Corpo de Cristo conhecem na prática as três partes especiais de culto a Deus: consagração total de vida, amor, na expressão sacrificial e serviço: èA Igreja, conforme dissemos, é o Corpo de Cristo: os serviços da Igreja, portanto, devem ser os serviços do corpo (os membros vivos e ativos do corpo são os membros da Igreja). O Espírito Santo, face a esse serviço do Corpo, faz doações de diversos tipos de Dons Espirituais aos membros do Corpo de Cristo. Jesus, em concordância com o Seu Espírito, faz doações de Ministérios específicos, de acordo com as necessidades do Corpo.

12:1 “Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus...” - Trata-se das misericórdias divinas descritas não apenas nos capítulos anteriores, mas em todo o plano divino de salvação eterna. Misericórdias, no plural, aponta para as riquezas da Graça da própria misericórdia: piedade, mansidão, paciência, amor, longanimidade, bondade....

12:4 “Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função...” NOTA: As constituições do corpo humano e do corpo de Jesus exigem que TODOS os membros funcionem em harmonia. RESULTADO DISSO:
1) Dependência MÚTUA.
2) Respeito e cuidados recíprocos entre esses membros.

Epílogo: Se o crente não morre [a morte da cobiça carnal e seus agentes], a morte FICA [a morte espiritual em vida física]; se a morte FICAR, uma outra terrível morte virá [a morte espiritual eterna no Lago de Fogo e Enxofre]. O crente precisa nascer duas vezes para morrer uma só vez. Caso nasça uma só vez, com certeza morrerá duas vezes.

Adelson R. Buenos

Nenhum comentário: