16/12/2009

AS DEZ VIRGENS


A Parábola das Dez Virgens

Mateus 25:1-13
GREGO
1 Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου.
2 πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ καὶ πέντε φρόνιμοι.
3 αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ᾽ ἑαυτῶν
4 αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν.
5 χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον.
6 μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν, Ἰδοὺ ὁ νυμφίος, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ.
7 τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν.
8 αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν, Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται.
9 ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι, Μήποτε οὐκ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν· πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς.
10 ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυμφίος, καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα.
11 ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι, Κύριε κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν.
12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.
13 Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν.

1 ENTÃO será semelhante o reino dos céus [REPRESENTADO PELAS IGREJAS NAS LOCALIDADES] a dez virgens, as quais tendo tomado as lâmpadas delas saíram para o encontro do noivo.
2 E cinco elas eram tolas e cinco sábias.
3 as pois tolas tendo tomado as lâmpadas delas não levaram com elas azeite.
4 Mas as sábias levaram azeite em as vasilhas com as lâmpadas delas.
5 demorando e o noivo ficaram sonolentas todas e pegaram no sono.
6 e (sendo) meia-noite (um) grito houve: Eis o noivo, sai para (o) encontro (dele).
7 Então levantaram-se todas as virgens aquelas e preparam as lâmpadas delas.
8 as e tolas para as sábias disseram: Daí a nós de o azeite vosso, porque as lâmpadas nossas estão se apagando.
9 responderam mas as sábias dizendo: Para que não de modo nenhum seja suficiente para nós e para vós; ide antes para os que vendem e comprai para vós mesmas.
10 saindo E elas para comprar veio o noivo, e as preparadas entraram com ele para as bodas e foi fechada a porta.
11 depois E vem também as demais virgens dizendo: Senhor senhor, abre para nós.
12 ele Mas respondendo disse: Amém digo a vós, não conheço a vós.
13 Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora.

Elementos
da Parábola

• O AZEITE: Um símbolo do Espírito Santo.
• A LÂMPADA: Um símbolo da comunhão do crente.
• A LÂMPADA ACESA: Um tipo da comunhão positiva do crente com o Senhor Jesus. Uma comunhão comunicativa entre Pai e filho.
• A BASE DA LÂMPADA [a estrutura chamada lampião]: Um tipo do corpo físico do crente.
• RESERVATÓRIO DE AZEITE PARA MANUTENÇÃO DAS CINCO LÂMPADAS: Aponta para crentes prudentes e sempre cientes da necessidade de renovação espiritual.
• CINCO LÂMPADAS ACESAS, MAS SEM RESERVATÓRIO DE AZEITE: Crentes imprudentes e indiferentes à necessidade de renovação espiritual. DRAMA das virgens loucas, à meia-noite espiritual, registrado no versículo 8 “as nossas lâmpadas se apagam”.
• VIRGENS PRUDENTES CONDUZINDO AZEITE PARA SUAS LÂMPADAS: Um símbolo de Crentes sempre preparados para receber renovação espiritual e, conseqüentemente, jamais se afastam da presença do Espírito Santo de Deus.
• VIRGENS LOUCAS: Um símbolo de crentes imprudentes. São crentes sempre afastados e distantes do Espírito Santo. Representam a facção espiritual Laodicéia.
• VIRGENS PRUDENTES: Um símbolo de crentes vigilantes, acordados, fiéis. Representam a facção espiritual Filadélfia.
• O NOIVO: Jesus Cristo.
• A MEIA-NOITE: Aponta para o arrebatamento da Igreja como um evento SURPRESA em momento de cansaço, declínio – UM FATO a manifestar-se num momento inesperado do dia, da semana, do mês, do ano...

DOIS FATORES
FUNDAMENTAIS
PARA MANUTENÇÃO
DA LÂMPADA ACESA
• Primeiro: Azeite no bojo dos lampiões.
• Segundo: Um pavio [O CRENTE] TORCIDO [o servo de Deus não somente no deserto, mas sujeito à Palavra de Deus diante de tudo e de todos] mergulhado no azeite .

O CASAMENTO
DOS ISRAELITAS
NOS DIAS DO VELHO
E DO NOVO TESTAMENTOS

• O casamento‚ um dos temas mais evocados na Bíblia é utilizado para ilustrar muitas verdades espirituais nela contidas.
• Usamos o casamento como símbolo da união entre Cristo e a Igreja, etc.

O CASAMENTO HEBREU
E A VOLTA DE JESUS

• O casamento nos tempos bíblicos era arranjado pelos pais ou familiares do jovem casal. O pai geralmente estabelecia os planos para o futuro de seu filho e procurava uma jovem dentro de sua própria família para lhe ser por esposa [casamento entre primos era muito comum, como no caso de Isaque e Rebeca, e de Jacó, Lia e Raquel]. Nota: A Igreja é parente de Abraão.
o ISRAEL: Parente natural.
o A IGREJA: Parente espiritual.

• DEUS MESMO, através do Espírito Santo, O ELIEZER DIVINO Gn 24), está providenciando o casamento da Igreja com Seu Filho, Jesus.

• NOTA: Nos dias de Yeshua' [Jesus], um jovem rapaz usualmente se casava com cerca de 18 anos de idade, e uma moça logo que atingia a puberdade, com a idade de 12 a 13 anos.

• O pedido de casamento e os arranjos necessários para a cerimônia eram feitos por um representante da família do noivo [para o casamento de Isaque, Eliezer, servo de Abraão, funcionou como o agente casamenteiro]. Nos dias da Bïrit Hadash [Novo Testamento], o "amigo do noivo" se ocupava desta função, ver João 3:29.

• O jovem pretendente deveria pagar um dote à noiva.

• DOTE [do latim dote]: “Um conjunto de bens que a mulher recebe de ascendentes ou de terceiros ao casar-se”.

• Na Torá [Pentateuco], esse dote era estipulado em 50 siclos de prata [ver Êxodo 22:16-17 e Deuteronômio 22:29]. Essa soma pertencia à noiva e servia como um tipo de seguro financeiro em caso de morte do esposo ou de divórcio. Com o tempo, se tornou um costume amarrar em círculos, ou semicírculos, moedas pagas no dote e usá-las como enfeite de cabelo nas mulheres casadas. OBS.: O ESPÍRITO SANTO, O AMIGO DO NOIVO, ENFEITOU A IGREJA COM OS DOTES DO PAI (Deus) DO NOIVO (Jesus) E ESTA PERMANECERÁ ADORNADA POR TODA A ETERNIDADE. Ap 19:7-8.
• O DOTE era uma aliança ETERNA entre o noivo e a noiva: A IGREJA TRAZ DE FORMA VISÍVEL A MARCA DO SANGUE DE JESUS “Uma grande e eterna aliança”.

• A perda de alguma das moedas do dote seria motivo de grande preocupação, como o ilustrou Yeshua' [Jesus] na parábola da mulher que perdeu uma dracma em Lucas 15:8-10.

• MUITAS IGREJAS outrora abençoadas estão preocupadas hoje.
• CRENTES que falavam em línguas estranhas ESTÃO MUDOS, CALADOS....
• MOEDAS DO DOTE FORAM PERDIDAS....

• Se o noivo não tinha como pagar a soma em dinheiro era-lhe facultado o direito de conseguir o dote trabalhando para o pai da moça. Exemplos:

• Jacó (Gn. 29:21ss) e Moisés (Ex 2:11-22) trabalharam para seus respectivos sogros, ou realizando algum feito extraordinário a pedido do sogro.
• Otoniel precisou conquistar uma cidade para casar-se com a filha de Calebe (Jz 1:1ss).
• Davi (1 Sm 17ss) teve de vencer e matar cem filisteus para casar-se com Mical, filha de Saul.
• JESUS CRISTO trabalhou três anos consecutivos...

• A cerimônia de casamento começava oficialmente com o noivado. O noivado tinha o valor de compromisso totalmente assumido, e o noivo só poderia deixar sua noiva através de um divórcio formal. Ambos já se referiam um ao outro como marido e mulher, ainda que o casamento não tivesse sido consumado. Nota: A Igreja já vive o clima do arrebatamento – Sempre estivemos em festa – Nossos cultos são uma festa para Jesus Cristo.....NINGUÉM MAIS DESMANCHA NOSSO COMPROMISSO COM JESUS....

• Uma jovem que fosse infiel ao noivo no período de noivado era considerada como uma adúltera, e sofria a pena imposta pela lei do cônjuge que adulterasse: a pena de morte [ver Deuteronômio 22:23-27]. Nota: Muitas Igrejas locais estão condenadas à morte – ALGUMAS JÁ MORRERAM – TRAIRAM O NOIVO....”ESTÃO SENDO APEDREJADAS”
• Se o noivo morresse antes da consumação do casamento, a noiva era considerada como uma viúva. Por isto, um rapaz que estivesse comprometido em noivado era dispensado do serviço militar, assegurando-se assim que nenhuma calamidade de guerra pudesse impossibilitar a consumação do casamento. Nota: NADA PODE MATAR O NOSSO NOIVO JESUS CRISTO – VAI HAVER CASAMENTO MESMO!

• O período de noivado durava cerca de 12 meses, e a jovem permanecia na casa dos seus pais preparando seu enxoval para o casamento, enquanto o rapaz ia preparar a futura casa onde eles morariam e fazer a provisão necessária para todo o cerimonial da festa.

• A CASA DO PAI DA NOIVA é a Igreja como O Corpo Espiritual de Jesus.
• A NOIVA PREPARANDO SEU ENXOVAL aponta para a Igreja estudando a Palavra de Deus, orando, consagrando-se, fazendo missões, glorificando o Senhor e Seu excelso nome...
• O NOIVO PREPARANDO A FUTURA CASA revela-se em João 14:1ss.
• Para a cerimônia de bodas, a noiva literalmente se adornava como uma rainha. Ela se banhava, se vestia com as vestes mais finas que as posses de seus pais lhe permitiam, e seu cabelo era enfeitado com o maior número possível de pedras preciosas e enfeites de ouro que sua família podia comprar ou emprestar [ver Salmos 45:13-14; Isaías 61:10; Ezequiel 16:11-13]. Obs.: À MEDIDA QUE O MOMENTO DO ARREBATAMENTO SE APROXIMA A IGREJA DE JESUS MANIFESTA-SE A CADA DIA MAIS BELA, MAIS ATRAENTE....Apo 22:11.
• Um grupo de jovens amigas, chamadas de “companheiras” ou "virgens", ajudavam-na a vestir-se e a se preparar para a festa. O noivo também se vestia como um rei, se adornando o melhor e o mais ricamente possível [Isaías 61:10]. Acompanhado de um grupo de jovens rapazes, seus "companheiros" ou "valentes", ele saía de sua casa e se dirigia à casa dos pais da noiva. RAPAZES COMPANHEIROS E VALENTES: Os anjos do Senhor acompanharão Jesus Cristo até às nuvens celestiais...Eles virão aos brados....


Confira também este blog...
http://enom.zip.net

Um comentário:

martins111 disse...

Primeiramente ao adentrar nesta página reconheço seu valor e a importância de seu autor para a nobre causa do Senhor Jesus Cristo.
Dito isso, quero convidar você que está lendo estas minhas palavras, a prestar um pouco mais de atenção as revelações do Espírito Santo Verdadeiro em nossos dias.
Por se tratar de um assunto de interesse universal, pediria sua amável atenção, em uma breve, mais com certeza, produtiva visita ao nosso blog, onde estão depositadas Revelações do Senhor Jesus Cristo, para as quais peço encarecidamente que nos ajude a divulgar. Pois estamos vivenciando um memento muito sensível da palavra profética. Desde já suplico as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo Verdadeiro sobre todo aquele que atender esse nosso chamado em nome do Senhor Jesus Cristo. Clique em martins111 - João Joaquim Martins. OU http://joaorevela.blogspot.com/